Vad säger Bokföringslagen?

1§ Räkneskapsinformation skall bevaras i

  • Vanlig läsbar form (dokumenr), eller
  • Mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälp, eller
  • Annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i 1 eller 2.

2§ Tid och Plats för Förvaring:

  • Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lättåtkomliga. De skall bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De skall förvaras i Sverige, i ordnat skick på betryggande och överskådligt sätt.